Deltagerundersøgelse 2021

Her kan du læse om det videnskabelige forskningsprojekt CAMB (Copenhagen Aging and Midlife Biobank, på dansk Københavns Aldrings og Midtlivs Biobank). CAMB blev etableret i 2009-2011 og består af en database og en biobank, der indeholder en række oplysninger om personer, der er født mellem 1948 og 1961.

I april til juni 2021 blev data indsamlet igen gennem en spørgeskemaundersøgelse udsendt for Københavns Universitet via Danmarks Statistik i e-boks. Du kan læse mere om undersøgelsen og de første resultater nedenfor.

Et ny undersøgelse baseret på CAMB data viser, at når mænd bliver skilt eller bor alene over længere tid rammer det deres sundhed, mere end for kvinder. Flere partnerbrud og det at bo alene i mange år øger mændenes risiko for kronisk betændelsestilstand. Du kan læse mere om de nye fund her.

Tegningen er udarbejdet af Tanke-Streger v/ Mette Jeppesen

 

Formålet med CAMB er at bidrage med viden om hvordan flere mennesker kan få mulighed for en alderdom med god livskvalitet.

Vi undersøger biologiske, psykiske og sociale faktorers betydning for, hvordan vi ældes gennem et helt livsforløb. Data fra CAMB kan forbindes til data fra de nationale registre, som giver en enestående mulighed for at undersøge hvordan forhold både ved fødslen, i barndommen og i den tidlige voksenalder påvirker menneskets aldring.

Forskningsprojektet prøver at finde svar på, hvorfor mennesker udvikles så forskelligt gennem deres liv. Den viden, vi opnår gennem projektet, kan bruges til at udvikle målrettede forebyggende indsatser for at modvirke funktionsnedsættelser hos ældre.

 

 

 

 

Forskningsprojektet blev startet på initiativ af en forskningsgruppe ved Københavns Universitet (fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og Odontologisk Institut, der begge hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) Denne dataindsamling blev udført i tæt samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet.

I alt blev 17.937 deltagere (i alderen 49-61 år) inviteret til at deltage. Heraf besvarede 7.191 (40%) et spørgeskema, der blandt andet indeholdt spørgsmål om helbred, trivsel, sociale relationer, livsstil og sundhedsadfærd. Derudover mødte 5.576 (31%) op til en klinisk undersøgelse samt en række fysiske og psykologiske tests. Blodprøver blev indsamlet og analyseret og er i dag opbevaret i CAMB’s forskningsbiobank efter gældende databeskyttelsesregler.

CAMB 2009-2011 blev støttet økonomisk af VELUX FONDEN med 19.474.000 kr. Budgettet omfattede løn, betaling af laboratorieundersøgelser samt udgifter i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen og de øvrige tests. Dertil bidrog en række øvrige fonde til gennemførelsen af CAMB-undersøgelsen herunder Nordea-fondens bevilling til etablering af Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet.

 

 

I foråret 2021 blev 24.133 nulevende deltagere (i alderen 59-73 år) fra de tre oprindelige grupper fra alle dele af landet inviteret til en spørgeskemaundersøgelse, CAMB 2021. Heraf besvarede 9.553 personer spørgeskemaundersøgelsen (6.244 mænd og 3.309 kvinder), svarende til en samlet svarprocent på 39,58%. Undersøgelsen er en opfølgning på det tidligere udsendte CAMB-spørgeskema fra 2009-2011, som omfattede både en spørgeskemaundersøgelse og en række tests der krævede fremmøde, hvorfor kun deltagere fra den østlige del af landet dengang blev inviteret af praktiske årsager. I alt har 4.286 personer besvaret begge CAMB spørgeskemaer (2009-2011 samt 2021).

Spørgeskemaet i 2021 indeholder blandt andet spørgsmål om helbred, trivsel, sociale relationer, sundhedsadfærd og livsstil, tilknytning til arbejdsmarkedet, overgang til efterløn/pension og covid-19.

CAMB 2021 udgår fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (fra Institut for Folkesundhedsvidenskab) ved Københavns Universitet og udsendes via e-boks i samarbejde med Danmarks Statistik. Spørgeskemaundersøgelsen fandt sted i perioden april-juni 2021.

CAMB 2021 er muliggjort på baggrund af Nordea-fondens grundbevilling til Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet samt bevillinger fra Beckettfonden og Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis’ legat.

 

Overordnet finder vi i undersøgelsen fra 2009-2011 en øget risiko for tidlig aldring blandt deltagere med kortere uddannelse, lavere indkomster og fysisk hårde erhverv. Vi finder også at stressende livsbegivenheder undervejs i livet har betydning for tidlig aldring. Andre fund er ikke så tydelige. F.eks. finder vi ikke at ensomhed, svage sociale relationer eller mangel på støtte øger risikoen for tidlig aldring.

Samtlige artikler, hvor resultater fra CAMB 2009-2011 er offentliggjort findes på denne publikationsliste, og nedenfor finder du en oversigt over nogle af resultaterne baseret på CAMB 2009-2011.

Social ulighed i aldring

 • Vi har vist en tydelig social ulighed i både fysisk funktionsevne, mental funktionsevne og tegn på længerevarende stressbelastning blandt midaldrende mænd og kvinder. Dette tyder på at der er risiko for at mennesker, der er socialt og økonomisk dårligt stillede har højere risiko for tidlig eller for hurtig aldring
 • Der er fundet stærk social ulighed i psykisk sygdom og depressive symptomer midt i livet
 • Mental funktionsevne som ung forklarer en væsentlig del af den sociale ulighed i mental funktionsevne blandt voksne. Også det tidlige sociale miljø, uddannelsesniveau og arbejdsliv kan påvirke den mentale funktion senere i livet
 • Jo større fald i indtægt over en periode på 20 år jo højere niveauer af kronisk betændelsestilstand, hvilket er et tegn på tidlig aldring
 • At have levet i fattigdom i mere end 4 år er forbundet med tegn på tidlig aldring (dårligere fysisk funktion, dårligere mental funktionsevne og højere betændelsesniveauer) midt i livet.

 Sociale relationer og aldring

 • Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem ensomhed og fysisk funktionsevne (håndgrebsstyrke og ben styrke) blandt midaldrende danskere i CAMB
 • Der er fundet højere niveauer af kronisk betændelsestilstand blandt de der bor alene midt i livet.
 • For mænd, ses en øget risiko for kronisk betændelsestilstand, hvis man har boet alene i mange år eller har oplevet mange partnerbrud. Den samme risiko ses ikke hos kvinder.

Kronisk betændelsestilstand og helbred

 • Udvalgte tegn på kronisk betændelsestilstand findes hos mænd med depression/angst og mænd, der er i risiko for at få hjertekarsygdom, men ikke hos

 Erhvervsrelateret fysisk aktivitet

 • Historik med fysisk hårdt arbejde er kun forbundet med en mindre variation i fysisk funktion midt i livet
 • Hårdt fysisk arbejde gennem hele arbejdslivet er forbundet med en risiko for langvarigt sygefravær blandt ældre ansatte
 • Hårdt fysisk arbejde gennem hele arbejdslivet er forbundet med højere risiko for nedsat mobilitet (ved gang, løb og trappegang) i midten af livet.

 Det tidlige liv

 • Vi finder at faktorer tidligt i livet (lav fødselsvægt, sociale- og økonomiske problemer) øger risikoen for psykisk sygdom, især alkoholmisbrug, som også er stærkest forbundet med tegn på kronisk betændelsestilstand og risiko for tidlig død
 • Dårlige sociale og økonomiske forhold hos forældrene ved barnets 1 års alder og overvægt hos moderen viste sammenhæng med længerevarende stressbelastning i voksenlivet. Blandt kvinder var komplikationer ved fødslen, fødselsvægt og det ikke at bo med sine forældre ved ét-års alderen ligeledes forbundet med risiko for længerevarende stressbelastning som voksen
 • Der ses en tendens til, at infektioner hos moderen under graviditeten kan være forbundet med lavere niveauer af kronisk betændelsestilstand hos barnet senere i voksenlivet
 • Både meget høj og meget lav fødselsvægt kan øge risikoen for lav tilfredshed med livet og lav livskvalitet senere i livet.

 Stress og store livsbegivenheder

 • Hvis man har været udsat for flere stressende begivenheder tidligt i livet er der risiko for at man har højere niveauer af kronisk betændelsestilstand senere i livet
 • Oplevelsen af stressende begivenheder og situationer både tidligt i livet og i det tidlige voksenliv kan medføre længerevarende fysiologisk stressbelastning blandt midaldrende
 • Stressende begivenheder i barndommen er forbundet med kortere kromosomender (et tegn på tidlig aldring) hos midaldrende mænd. En del af forklaringen kan tilskrives depressive symptomer og højere niveauer af kronisk betændelsestilstand.

 Mental funktion

 • Hvis man midt i livet klarer sig dårligere i en test for mental funktion, end i en tilsvarende test som ung, er der risiko for at man får:
 • Dårligere søvnkvalitet
 • Nedsat melatoninrespons (melatonin er et naturligt hormon, som hjælper kroppen med at justere det ”indre ur”) om natten.

Tandsundhed

 • De deltagere, der mangler tænder og evt. har tandproteser, oplyser at de har dårligere tandsundhed end dem, der har et fuldt tandsæt. Dårlige sociale og økonomiske forhold øger risikoen for at have aftagelig tandprotese.

Kropsstørrelse

 • Hvis ens mor var overvægtig og man er født med høj fødselsvægt og som ung selv er overvægtig – er der øget risiko for at man midt i livet har tegn på tidlig aldring i form af højere niveauer af kronisk betændelsestilstand
 • Der er en vis sammenhæng mellem body mass index (BMI) i barndommen og BMI målt senere i livet. Dvs. hvis man har været overvægtig som barn, er der risiko for fortsat at være det som ung.

Infertilitet

 • Hvis man som mand har nedsat fertilitet, kan det være forbundet med at man har et øget niveau af generel kronisk betændelsestilstand i kroppen midt i livet.

 

 

Her kan du læse om de første resultater fra CAMB 2021 undersøgelsen. Siden vil løbende blive opdateret, når der kommer nye resultater og fremadrettet vil alle artikler, ligesom for CAMB 2009-2011 undersøgelsen, kunne findes på denne publikationsliste.

Hvem deltog?

Flere mænd end kvinder har besvaret undersøgelsen. Helt præcist er 35% af deltagerne kvinder og 65% er mænd. Bemærk at flere mænd end kvinder var inviteret til undersøgelsen, da den ene af de tre databaser, som udgør CAMBs deltagere, alene omfatter mænd (se mere under overskriften ’Hvem er blevet inviteret til at deltage’)”

35% af deltagerne i 2021 CAMB undersøgelsen kvinder og 65% er mænd Ser vi på aldersfordelingen, kan vi se at 56% er mellem 65-74 år, mens 44% er mellem 55-64 år.

56% af deltagerne er mellem 65-74 år, mens 44% er mellem 55-64 år

Blandt deltagerne har 8 ud af 10 en partner/samlever eller ægtefælle

Blandt deltagerne har 8 ud af 10 en partner/samlever eller ægtefælle

og 84% har svaret at de har børn.

84% har svaret at de har børnLangt de fleste (47%) bor i Hovedstaden og færrest er bosat i Nordjylland (6%). Bemærk at der var flest inviterede til undersøgelsen i de østlige landsdele da to ud af de tre databaser, som udgør CAMBs deltagere, er født i Hovedstadsområdet (se mere under overskriften ’Hvem er blevet inviteret til at deltage’).

Langt de fleste (47%) bor i Hovedstaden og færrest er bosat i Nordjylland (6%)

Sundhed og helbred

For rygning, kan vi se at 48% er stoppet med at ryge, mens der er 13% der ryger dagligt. 37% har aldrig røget og 2% ryger nogle gange.48% er stoppet med at ryge, mens der er 13% der ryger dagligt. 37% har aldrig røget og 2% ryger nogle gange

Langt de fleste af deltagerne efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger om minimum en halv times fysisk aktivitet om dagen for ældre over 65 år. Faktisk rapporterer næsten 50% at de dyrker motion minimum 7 timer ugentligt mens omtrent 2% ingen motion dyrker.

50% af deltagerne har oplyst at de dyrker motion minimum 7 timer ugentligt mens omtrent 2% ingen motion dyrker

En lille andel på ca. 6% kan ikke gå 400 meter uden at hvile, mens 77% klarer dette uden besvær.

6% kan ikke gå 400 meter uden at hvile, mens 77% klarer dette uden besvær

18% har oplevet at falde indenfor det seneste år, og heraf har omkring halvdelen oplevet at falde mere end 1 gang.

18% har oplevet at falde indenfor det seneste år, og heraf har omkring halvdelen oplevet at falde mere end 1 gang

Der er 11%, som bruger et høreapparat, og de fleste angiver at have et godt syn og en god hørelse, mens kun en meget lille del (1-2%) rapporterer at have et dårligt syn eller dårlig hørelse.

Der er 11%, som bruger et høreapparat, og de fleste angiver at have et godt syn og en god hørelse, mens kun en meget lille del (1-2%) rapporterer at have et dårligt syn eller dårlig hørelse

Helt overordnet oplyser de fleste at have en god livskvalitet (51%) og et godt helbred (40%).

51% af deltagerne oplyser at de har en god livskvalitet

40% af deltagerne oplyser, at de har et godt helbred

Pension og tilknytning til arbejdsmarkedet

De fleste i undersøgelsen er gået på efterløn eller på pension, men der er stadig en væsentlig andel, som er i arbejde. 39% er lønmodtagere mens 7% har oplyst at de er selvstændige. 5% er på pension på deltid, mens de fleste (42%) er på pension på fuld tid og kun 3% er arbejdsløse. Kategorien ’Arbejdsløs’ dækker også over personer i aktivering og personer, som er sygemeldt. 4% er på førtidspension.

Figur der viser tilknytning til arbejdsmarkedet

De fleste (over 70%) har generelt positive tanker om pension, mens kun 4% har negative tanker herom.

70% har generelt positive tanker om pension, mens kun 4% har negative tanker herom

Blandt dem som fortsat er i arbejde (som ikke er på pension hverken fuldtid eller deltid) er næsten halvdelen (47%) meget tilfredse med deres nuværende arbejde mens kun 2% er meget utilfredse.

Blandt dem som fortsat er i arbejde, er næsten halvdelen (47%) meget tilfredse med deres nuværende arbejde mens kun 2% er meget utilfredse

Alligevel mener 44% at de ikke får svært ved at vænne sig til tilværelsen som pensionist. 5% fortæller derimod at de forventer at få meget svært ved at vænne sig til tilværelsen som pensionist.

44% mener, at de ikke får svært ved at vænne sig til tilværelsen som pensionist. 5% fortæller derimod at de forventer at få meget svært ved at vænne sig til tilværelsen som pensionist

Blandt de personer, som er gået på efterløn eller pension (enten fuldtid eller deltid), oplyser 71% at det var en beslutning de selv tog, mens 15% følte sig tvunget.

Blandt de personer, som er gået på efterløn eller pension (enten fuldtid eller deltid), oplyser 71% at det var en beslutning de selv tog, mens 15% følte sig tvunget

Ser man på hvor tilfredse folk har været med overgangen til efterløn eller pension, kan vi se at 59% har været meget tilfredse mens kun 1% har været utilfredse med overgangen.

Ser man på hvor tilfredse folk har været med overgangen til efterløn eller pension, kan vi se at 59% har været meget tilfredse mens kun 1% har været utilfredse med overgangen

Social kontakt og støtte

Blandt deltagerne i CAMB 2021, har 22% angivet at de bor alene mens 78% bor sammen med nogen. Ud af de 78% bor stort set alle med deres partner (98%).

22% jhar angivet at de bor alene mens 78% bor sammen med nogen. Ud af de 78% bor stort set alle med deres partner (98%)

Overordnet set er der relativt få, som føler sig ensomme. 5% angiver, at de savner nogen at være sammen med, 4% føler sig isoleret fra andre og 2% føler sig holdt udenfor.

5% angiver, at de savner nogen at være sammen med, 4% føler sig isoleret fra andre og 2% føler sig holdt udenfor

En stor del af deltagerne yder pleje og omsorg for andre mennesker. De fleste yder pleje og omsorg for deres forældre (46%), efterfulgt af børnebørn (31%) og dernæst partner/ægtefælle (24%) mens færrest yder pleje og omsorg for deres egne/partners børn (20%).

De fleste yder pleje og omsorg for deres forældre (46%), efterfulgt af børnebørn (31%) og dernæst partner/ægtefælle (24%) mens færrest yder pleje og omsorg for deres egne/partners børn (20%)

Blandt dem, som yder pleje og omsorg for deres partner/ægtefælle finder 29% det i meget høj grad givende, 37% finder det i høj grad givende mens 17% svarer i nogen grad, 6% svarer i ringe grad og 11% finder det slet ikke givende.

Blandt dem, som yder pleje og omsorg for deres partner/ægtefælle finder 29% det i meget høj grad givende, 37% finder det i høj grad givende mens 17% svarer i nogen grad, 6% svarer i ringe grad og 11% finder det slet ikke givende.

Covid-19

Data blev indsamlet i foråret 2021 og meget er sket siden i relation til corona-pandemien. Det var eksempelvis ikke alle aldersgrupper, der på dette tidspunkt havde modtaget en invitation til vaccinen og der var stadig restriktioner.
På daværende tidspunkt angav 4% at være blevet testet positiv, mens 18% kendte en, som var testet positiv. Næsten halvdelen af deltagerne (46%) var enten påbegyndt vaccinationsforløbet eller færdigvaccineret mod covid-19 og derudover var 59% blevet vaccineret mod influenza og 42% mod lungebetændelse.

Da data blev indsamlet i foråret 2021 angav 4% at være blevet testet positiv, mens 18% kendte en, som var testet positiv. Næsten halvdelen af deltagerne (46%) var enten påbegyndt vaccinationsforløbet eller færdigvaccineret mod covid-19 og derudover var 59% blevet vaccineret mod influenza og 42% mod lungebetændelse

Blandt alle deltagerne oplevede 6% at hospitalet aflyste en planlagt undersøgelse/operation, mens 10% oplevede at få den udskudt under corona.

Blandt alle deltagerne oplevede 6% at hospitalet aflyste en planlagt undersøgelse/operation, mens 10% oplevede at få den udskudt under corona

Langt de fleste var enten enige (36%) eller helt enige (35%) i at de havde undgået fysisk kontakt med venner, bekendte og familie for at beskytte andre, mens få var uenige (8%) eller helt uenige (4%).

Langt de fleste var enten enige (36%) eller helt enige (35%) i at de havde undgået fysisk kontakt med venner, bekendte og familie for at beskytte andre, mens få var uenige (8%) eller helt uenige (4%)

Dette har måske ført til at flere oplevede en øget grad af ensomhed som følge af pandemien. I hvert fald rapporterede i alt 27% at de enten var enige (20%) eller helt enige (7%) i at de var mere ensomme end før corona.

27% af deltagerne rapporterede,at de enten var enige (20%) eller helt enige (7%) i at de var mere ensomme end før Corona

På en skala fra 1 til 10 skulle deltagerne angive hvor bekymrede de var på grund af Covid-19 pandemien og her angav 14% 1, svarende til ikke bekymret mens 3% angav 10, svarende til meget bekymret.

På en skala fra 1 til 10 skulle deltagerne angive hvor bekymrede de var på grund af Covid-19 pandemien og her angav 13% 1, svarende til ikke bekymret mens 3% angav 10, svarende til meget bekymret

Præsentationen af resultater af CAMB 2021 er skrevet af Anna Munk Sigsgaard

 

 

 

 

Kontakt

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Københavns Universitet via camb@sund.ku.dk.

Portræt af Rikke Lund

Forskningsleder

Rikke Lund
Professor
Email: rilu@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 32 79 92

Portræt af Charlotte Juul Nilsson

CO-PI

Charlotte Juul Nilsson
Lektor
E-mail: cjni@sund.ku.dk
Telefon: 35 32 71 22

Projektkoordinator

Bodil Marie Holst
E-mail: bodil.holst@sund.ku.dk
Telefon: +45 35332978

Data-administrator

Drude Molbo
E-mail: drmo@sund.ku.dk
Telefon: +45 35326736